Карта на древна Тракия

Абрахам Ортелиус
Карта на древна Тракия
1585 г.
Печатна, оцветена, 475 х 355 мм
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/15

1590_A_Ortelius_PE_Black-02Холандският картограф Абрахам Ортелиус придобива световна известност след като издава през 1570 г. атласа „Thеatrum Orbis Terrarum”. Картата на Тракия (Тhraciae Veteris typus) е съставена през 1585 г. и е включена към Parergon на „Театър на земите в света”, издаден през 1598 г., за да стане първия европейски специален исторически атлас. Между Peronticum (дн. Китен?) и Tinias urbs et prom. (град Тинеада с едноименен нос – дн. Инеада) в дъното на малък залив показателно е изписано Aulaei moenia. Това латинско название представлява буквален превод на старогръцкото Αύλαqïυ τεq÷ïò, чийто най-вероятен превод е „Дворът-крепост”, заради буквалното значение  на „аюле/авле” – „укрепен двор” на имение (епаюлия) с кула в него.

 

Comments are closed