Цели

Целите на Сдружението са:

  • опазване, съхранение, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство на Република България и на населението й, включително културните ценности и археологическите обекти, които произхождат от територията и акваторията на Република България;
  • популяризиране на българското културно наследство в страната и в чужбина;
  • съдействие за създаването на условия за развитие на културния живот и да стимулира инициативите от  в областта на  популяризиране на културно-историческото наследство;
  • формулиране на становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща културно-историческото наследство;
  • насърчаване на инициативи за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на дейностите по опазване на културното наследство;
  • предприемане на действия за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международни организации за подкрепа на културния сектор и създаване на благоприятни условия за неговото развитие;
  • съдействие и участие в краткосрочни и дългосрочни научноизследователски програми, проекти и експедиции.
  • развитие на Обществената колекция “История на котвата”

 

Comments are closed