Атанас Орачев

1953                роден в гр. София

1971-1974      завършва средно образование и отбива редовната си военна служба в Български военно-морски флот и Отряда за борба с природни бедствия – гр. София като инструктор-водолаз

1974-1975      работи като електрик в „Стан 1200” на МК „Кремиковци”; приет на общо основание за редовно обучение в Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – специализация „Стара и средновековна обща история” и „Тракийско изворознание”

1975-1979      ръководител на леководолазните работи на експедициите „Аполония-Странджа” и „Месамбрия-Хемус”; участник в теренните обхождания на Странджа, Добруджа (по програма Гетика) и Русенското Поломие

1980                Защитава с отличие дипломна работа „Основни проблеми на изворознанието и историографията на Западното Черноморие”

1981                За цялостната научно-изследователска дейност Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” му присъжда наградата „Марин Дринов”; първи публикации в списание Векове, Археология и Paleobulgarica; съавтор в том 2 на „Мегалитите в Тракия”

1982-1983      секретар на Постоянния секретар за изследване на Странджанско-Сакарския край със седалище в гр. Малко Търново; съставител, редактор и автор на двутомника „Странджа – древност и съвремие”

1984                печели конкурс и е назначен в Центъра за древни езици и култури към Софийския университет – инспектор и ръководител на учебно-професионалния комплекс на Националната гимназия за древни езици и култури

1985                Зачислен на свободна аспирантура към катедра „Тракология” с дисертационна тема „Проблеми на извороведското и историографското изследване на Западното Черноморие”; идея и разработка на Проектите „Машинен архив от извори за историята и културата на българските земи” и „Тракийско изворознание”, финансирани от Комитета за наука от 1986 до 1990 г. (научен ръководител проф. Ал. Фол и куратор акад. Бл. Сендов); автор и съавтор на компютърни програми и специализирани статии по проблемите на тексткритиката, проектирането и поддържането на машинни архиви от бази данни за историята и културата на българските земи

1986-1988      авторска работа в изданието „Тракийска древност. Кратка енциклопедия”; обучение по Въведение в информатиката, тексткритиката и машинната текстообработка на дипломанти и специализанти от катедри „Класическа филология”, „Стара история” и Класическата гимназия; ръководител на над 20 дипломни работи; специализация по текстообработка при проф. Мирослав Янакиев; специализация по геоморфология и палеогеография на Черноморието при проф. Живко Иванов; публикации в научни и научно-популярни издания; защита на кандидатска дисертация и др.; подава протестна оставка от „Центъра за древни езици и култури” при СУ „Климент Охридски”; автор на експозиционните планове за Шабленска музейна сбирка и Музей „Добруджа и морето” (със Асен Салкин), консултант на експозиционния план на „ГИМ Толбухин” и др.

1989-1990      работата по проекта „Машинен архив…”: разработка на специализиран хардуер и софтуер за автоматична обработка на старогръцки и латински текстове, програма за автоматична обработка на амфорни печати и епиграфски паметници; обучение по информатика на студенти, дипломанти от СУ „Св. Кл. Охридски” и специалисти на „Института по езикознание” при БАН и др.; преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури; подписване на договори за съвместна развойна и внедрителска дейност с водещия европейски институт по компютърна лингвистика ILC Piza (проект TLL), с американския проект „Ибикус” (TLG – проф. Брунер), с Ленинградското отделение на науките (академик Десницкая), с „Машинен архив на руския език” (ръководител проф. Андрюшенко); сключване на предварителни договори, идейни и програмни разработки по българския образователен Проект „ПГО”, ръководен от проф. М. Янакиев и др.; издател на първото българско независимо политическо списание „Избор”; ръководител (на доброволни начала) на информационния отдел на Пресцентъра на СДС и експерт на доброволни начала на СДС в Изчислителния център на изборите за Велико народно събрание

1991-1993      Работа на свободна практика; редактор „История и култура” във вестник „Свободен народ”; разработка на проекти, изпълнение и внедряване на специализиран софтуер за автоматична обработка на бази данни: авторизирани програми „REDSTAT” (програма за редакционна статистика), ДЕМОСКОП, ПОЛИТОСКОП, ПРОГРАМА ЗА АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТСКИ ЛИСТИ, проектиране на база данни и програмни модули на специализиран софтуер за въвеждане и обработка на музейна информация и др. Издател и отговорен редактор на списание „Изход”; отговорен редактор и съставител на специализирана поредица по История на България; участие в международни конференции, публикации в научни и научно-популярни издания; и др.

1994-1995      Програмен директор на Департамента по история и преподавател по стара история и историческа информатика в Нов български университет; автор на програмите за прилагане на информационните технологии в обучението по история и хуманитаристика в българските университети по програма “Tempus”, (финасирана от Съвета на Европа)

1995-2012      Работа по частни компютърни проекти и програми; обучение на кадри; автор на проекта, съставител и отговорен редактор на частния научно-изследователски и издателски проект Дигитален архив България (ДА България); автор, куратор и изпълнител на специализирани български и международни изложби и експозиции на исторически и географски материали; научни публикации; създаване на специализирани сайтове; реализация на съвместни проекти с различни издателства. Член на екипа проф. Живко Иванов за научно-изследователска работа по сеизмоложкото райониране на България . Учредител и член на „Кръг Будител“;

2012-2021      Председател на научния съвет на Сдружение „Черноморска Странджа” и уредник на ОК „История на котвата“ в гр. Ахтопол и други.

 

Публикации:

Автор на над 200 статии и студии в специализирания печат, 15 специализирани и авторизирани програмни компютърни продукти и следните по-важни монографии: България в европейските картографски представи. София 2005 (на български и английски); Римските императори. 1. От патриция Гай Юлий Цезар до овчаря Максимин Тракиец. София 2007; Римските императори. 2.1. От Гордиан III до Нумериан. София, 2013; Диоклециан и спасяването на римския цивилизационен модел. София, 2017; Bulgaria: The land of treasures. Sofia, 2017; История на Синеморец. София, 2019 Бащите на европейската политика: Caius Iulius Caesar. Imperator Caesar Divi filius. София, 2021 и други.

 

 


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.