Старите европейски карти

Старите карти се квафилифицират различно, но е безспорно тяхното обособяване в две основни групи: портоланни (морски) и сухоземни карти. Съвкупността от  стари европейски карти има една важна, все още неоценена подобаващо стойност – чрез тях може да се долови логиката в хилядолетното развитие на европейските представи за България в балканска перспектива. Тези представи са многопластови, често са нееднозначни и повдигат редица спорни въпроси.

В българските архиви, книгохранилища и частни колекции се съхраняват много атласи и стотици европейски стари карти (или диапозитивни копия на оригинали). Благодарение на вековното усърдие и грижи на различни специалисти и много родолюбиви българи те съдържат почти всичко картографско за България и Балканите, което е достигнало до наши дни от античността, средновековието и новото време. Най-голяма е колекцията от литографии и цветни диапозитиви на Централния държавен архив (ЦДА) при Главно управление на архивите към Министерския съвет на Република България. Тя съдържа над 700 специално подбрани екземпляра и се дължи на целенасочената събирателска дейност на редица български историци и исторически географи през 70-те и 80-те години на миналия век (организирани от Панто Колев и Галилей Ламбев). Основната част от оригиналните европейски сухоземни карти пък е плод на дългогодишната колекционерска страст на д-р Симеон Симов, който събира една от най-представителните колекции от литографии и атласи на Югоизточна Европа и Балканите. Портоланните карти се представят от три основни групи: на цялото Средиземноморие, на Източното Средиемноморие и само на Черно море. Картите, чиито дигитални копия са изработени за архива на Сдружение „Черноморска Странджа“ (част от тях формират настоящата представителна извадка на музейната експозиция), са рисувани върху пергамент в най-различни италиански и каталански ателиета от XII – XIII век насетне. Те (за разлика от сухоземните) са много ценни и твърде скъпи, като днес се съхраняват в най-реномираните европейски библиотеки и колекции.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.